# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

ZSO NR 4

Karta rowerowa/motorowerowa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podpisał 25 stycznia 2011 r. ustawę regulującą m.in. zasady uzyskiwania przez uczniów szkół podstawowych karty rowerowej. Ustawa została opublikowana 10 lutego 2011 r. (Dz. U. nr 30, poz. 151) i weszła w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy sprawdzenia umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową będą dokonywać: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.
Karty rowerowe będą nieodpłatnie wydawane przez dyrektorów szkół lub dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i szefów ośrodków szkolenia kierowców prowadzących zajęcia z dziećmi.

Zgodnie z ustawą zamiast karty motorowerowej  wprowadzona została nowa kategoria prawa jazdy AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem. Wiek niezbędny do uzyskania tej kategorii prawa jazdy został podniesiony z 13 do 14 lat. Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Koordynatorem odpowiedzialnym za przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego w naszej szkole jest pani mgr Renata Franczak - nauczyciel informatyki, techniki oraz szkolny Lider BRD.

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnego z poniższą  procedurą:

  • Uczeń otrzymuje od koordynatora Arkusz zaliczeń.
  • Uczeń czytelnie wypełnia  swoje dane osobowe.
  • Uczeń uzyskuje wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna oraz wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
  • Zgłasza się do koordynatora nie później niż na dwa dni przed terminem egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
  • Przystępuje do egzaminu teoretycznego podczas którego uczeń powinien wykazac się: znajomością obowiązujących zasad i przepisów bezpiecznego poruszania się rowerzysty w ruchu drogowym, znajomością znaków drogowych, znajomością  zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, umiejętnością jazdy rowerem.
  • Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego sprawdzającego umiejętności na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym.
  • Jeżeli wynik egzaminu jest również pozytywny - uczeń zgłasza sie po odbiór karty rowerowej do koordynatora. Rejestr wydanych kart prowadzony jest i przechowywany w sekretariacie szkoły.