# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

ZSO NR 4

Pomoc materialna dla uczniów

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIUM SZKOLNE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego (świadczenia 500+ nie wlicza się do dochodu) i jednocześnie występuje co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności: 

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • rodzina niepełna,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł (netto), a kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 308 zł  miesięcznie.  

 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE SĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE
DO 15 WRZEŚNIA 2021 R.
 

Szczegółowe informacje i druki do pobrania są dostępne u p. Joanny Karwat (biblioteka szkolna, tel. 81 74 77 003 w. 28) i w p. 1 (Kadry, p. Anna Stelmaszczuk, tel. 81 74 77 003 w. 23) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

 
ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny mogą otrzymać czniowie, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (utrata pracy, śmierć rodziców/prawnych opiekunów, rodzeństwa, klęska żywiołowa, długotrwała choroba ucznia, pobyt w szpitalu ucznia, rodzica, rodzeństwa itp.), mogą ubiegać się o zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie (nie ma kryterium dochodowego).
 
Szczegółowe informacje i druki do pobrania są dostępne u p. Joanny Karwat i pedagoga szkolnego (tel. 81 74 77 003 w. 31) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin:
 
 
Stypendia i zasiłki szkolne nie przysługują dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych.
Uczniowie zamieszkali poza gminą Lublin ubiegają się o pomoc w odpowiednich urzędach gminy/ gminnych ośrodkach pomocy społecznej.
 
 
BEZPŁATNE OBIADY  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
Uczniowie, w których rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 792 zł, mogą ubiegać się o bezpłatne obiady w stołówce szkolnej (jeśli dochód przekracza 792 zł, a nie przekracza 1028 zł, można ubiegać się o częściową refundację). Aby otrzymać ww. pomoc, należy zwrócić się do filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia (http://www.mopr.lublin.pl – zakładka: Gdzie się udać; tel. 81 466 53 00) lub właściwego gminnego ośrodka pomocy społecznej.