# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

ZSO NR 4

Parking szkolny

Regulamin parkingu

1.    Zarządca parkingu jest dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich
w Lublinie.
2.    Parking jest czynny:
1)    w dni zajęć szkolnych – w godzinach 6.00-21.00,
2)    w dni wolne od zajęć szkolnych – w godzinach otwarcia zespołu boisk „Orlik”.
3.    Parking jest przeznaczony dla:
1)    interesantów szkoły,
2)    rodziców uczniów – w czasie przeznaczonym na odprowadzenie i odbiór dziecka
ze szkoły,
3)    uczestników zajęć na boiskach szkolnych.
4.    Użytkownicy parkingu są zobowiązani do stosowania się do ustawionych na nim znaków drogowych i tablic informacyjnych.
5.    Parkowanie jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych.
6.    Dojście do głównego wejścia do szkoły możliwe jest tylko chodnikiem wokół sali gimnastycznej.
7.    Na terenie parkingu zakazane jest:
1)    jeżdżenie z niebezpieczną prędkością,
2)    parkowanie w miejscach innych niż wyznaczone, w szczególności – blokowanie drogi ewakuacyjnej i dojazdu dla służb ratunkowych oraz obsługi technicznej do budynku szkoły i zespołu boisk,
3)    pozostawianie samochodu na czas dłuższy niż wymaga tego załatwienie spraw
w szkole,
4)    parkowanie w godzinach nocnych,
5)    niszczenie chodników i zieleni wskutek niewłaściwego poruszania się
i parkowania samochodów,
6)    przechodzenie przez teren parkingu uczniów, którzy przychodzą do szkoły pieszo,
7)    wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie papierosów,
8)    zaśmiecanie obiektu,
9)    wprowadzanie zwierząt.
8.    Kierowcy i piesi są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności, aby uniknąć potrąceń i stłuczek.
9.    Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z parkingu odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice
lub opiekunowie, którzy są zobowiązani do pokrycia szkody.
10.    Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użytkowników parkingu.

 

Bardzo ważne – parkowanie jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych, gdyż przez parking prowadzi droga pożarowa zapewniająca w razie pożaru dostęp pojazdów Straży Pożarnej do budynku szkolnego.

Na parkingu obowiązują następujące zasady:
1. Uczymy dzieci samodzielności – w miarę możliwości wypuszczamy je z samochodu na chodnik i same udają się do szkoły.
2. Jeśli chcemy odprowadzić dziecko do szkoły, odebrać je, spotkać się z nauczycielem lub załatwić sprawę w szkolnej administracji – pozostawiamy na czas trwania tych czynności samochód na jednym z wyznaczonych miejsc parkingowych.
3. Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły pieszo, korzystają z dotychczasowych dróg dojścia – nie przechodzą przez parking, aby nie narazić się na potrącenie przez samochód.

Ze względu na zwiększony ruch w obu kierunkach na drodze dojazdowej do szkoły od strony ul. Niepodległości, musimy zwrócić większą uwagę na nieblokowanie chodników przy niej usytuowanych przez parkujące samochody (zgodnie z przepisami w ogóle nie ma możliwości prawidłowego zaparkowania samochodu w tym miejscu). Prosimy osoby mieszkające w tej okolicy o zwrócenie uwagi na to swoim sąsiadom, którzy postępują w ten sposób. O egzekwowanie przepisów prawa w tym zakresie została również poproszona Straż Miejska.