# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

ZSO NR 4

Stołówka szkolna


Ogłoszenia bieżące

Jadłospis

 

***

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych oraz dzialalnosci stołówki nadpłata za obiady za okres zawieszenia zajęć zostanie zaliczona na poczet opłaty za okres po wznowieniu zajęć stacjonarnych lub zwrócona.

***

W 2021 roku zmieniły się zasady wnoszenia wpłat za obiady uczniowskie - każde dziecko otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, na który należy wnosić opłaty.

***

Opłaty za wyżywienie w szkolnej stołówce:

Opłata za obiady uczniowskie w czerwcu 2021 r. wynosi 48 zł (16 x 3 zł).

Opłata za obiady dla nauczycieli w czerwcu 2021 r. wynosi 96 zł (16 x 6 zł).

***

Przypominamy, że tytuł wpłaty musi wskazywać:

  • imię, nazwisko ucznia i klasę / imię i nazwisko pracownika
  • miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

***

W roku szkolnym 2020/2021 obiady uczniów klas I-VIII SP i LO z ostatniego tygodnia zajęć w roku kalendarzowym i szkolnym mogą być odwoływane odpowiednio do 18 grudnia i 18 czerwca. Po tym terminie, ze względu na konieczność wcześniejszego zamówienia części produktów, nie będzie możliwości odwołania obiadów.

***

Zapraszamy do korzystania z obiadów w szkolnej stołówce. Aby uczeń mógł spożywać obiady w szkole, rodzic jest zobowiązany podpisać stosowne porozumienie z dyrektorem szkoły i zgodnie z regulaminem stołówki regularnie wnosić opłaty. Formularze porozumienia dostępne są u intendenta – p. Ewy Borysiuk (p. 42, tel. 667604412).

*** 

Przypominamy o możliwości odwołania obiadów za dni całodniowych wycieczek szkolnych. Odwołanie powinno nastąpić przynajmniej dzień wcześniej. W innych sytuacjach opłata nie będzie zwracana, choćby uczeń nie miał możliwości zjedzenia obiadu ze względu na zbyt późny powrót z wycieczki.

Prosimy także o odwoływanie obiadów i wyżywienia calodziennego w oddziale przedszkolnym w razie nieobecności ucznia w szkole z innego powodu (np. choroby).

Obiady z ostatniego tygodnia zajęć w roku szkolnym i kalendarzowym mogą być odwoływane do końca tygodnia poprzedzającego.

Nie ma możliwości odwoływania posiłków w oddziałach przedszkolnych podczas dyżuru wakacyjnego (lipiec lub sierpień).

 ***
 

Odwołania opłaconych obiadów w wypadku nieobecności ucznia w szkole rodzic może dokonać osobiście (w pokoju nr 42 – referent ds. zaopatrzenia) lub telefonicznie (pod numerem 81-7477003 w. 27 lub 667604412). Odwołanie nie może dotyczyć dnia, w którym jest zgłaszane.

 
***
 
Zarówno deklaracja korzystania ze stołówki jak rezygnacji z obiadów musi mieć formę pisemną (formularz dostępny w szkole - pokój nr 42).
 
***
 
Zwracamy uwagę na to, że datą dokonania wpłaty jest dzień wpływu środków na rachunek szkoły, a przekazy pieniężne często trafiają na konto z kilkudniowym opóźnieniem. W szczególności dotyczy to wpłat na poczcie. Zalecamy dokonywanie ich z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej w oddziałach Pekao S.A., gdzie nie są pobierane dodatkowe opłaty.
 
  
Regulamin korzystania ze stołówki w ZSO nr 4
 
1. Stołówka prowadzona jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Szkołą”.
2. Prawo do korzystania ze stołówki mają uczniowie i pracownicy Szkoły.
3. Stołówka jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków przygotowanych w szkolnej kuchni.
4. Warunkiem korzystania ze stołówki jest zawarcie porozumienia w tej sprawie pomiędzy Dyrektorem Szkoły a rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz przestrzeganie zawartych w nim uregulowań.
5. Rodzic (opiekun prawny) ucznia, który zawiera z Dyrektorem Szkoły porozumienie, o którym mowa w pkt. 4, zobowiązuje się do dokonywania opłat za kolejne miesiące korzystania przez ucznia z obiadów w wysokości określanej comiesięcznie w ogłoszeniu Dyrektora Szkoły umieszczanym na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szkoły (www.zso4lublin.pl).
6. Opłata jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy Szkoły wskazany w porozumieniu, o którym mowa w pkt. 4. Tytuł wpłaty powinien określać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń uczęszcza oraz miesiąc, za który dokonywania jest opłata. Opłata jest dokonywana najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego, z wyjątkiem września i stycznia, kiedy opłaty nalezy dokonać pomiędzy pierwszym a dziesiątym dniem miesiąca. Dniem dokonania opłaty jest dzień, w którym opłata wpłynie na rachunek bankowy Szkoły. Dokonanie opłaty w określonym wyżej terminie jest warunkiem dopuszczenia ucznia do korzystania z obiadów w kolejnym miesiącu.
7. Nadpłata jest zaliczana do opłaty za kolejny miesiąc lub, w wypadku niemożliwości dokonania potrącenia,  zwracana przez Szkołę w terminie 30 dni od zakończenia okresu korzystania przez ucznia z obiadów na rachunek bankowy wskazany przez Rodzica (opiekuna prawnego) ucznia w porozumieniu, o którym mowa w pkt. 4.
8. Jeśli opłata zostaje dokonana po terminie, uczeń jest dopuszczany do korzystania z obiadów od dnia następującego po tym, w którym opłata wpływa na rachunek szkoły. Powstała w ten sposób nadpłata zostaje zaliczona do opłaty za kolejny miesiąc lub, w wypadku niemożliwości dokonania potrącenia, zwrócona w terminie 30 dni na rachunek bankowy wskazany przez Rodzica (opiekuna prawnego) ucznia w porozumieniu, o którym mowa w pkt. 4.
9. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dopuszczenie ucznia do korzystania z obiadów w kolejnym miesiącu na podstawie bankowego lub pocztowego potwierdzenia dokonania opłaty, przedstawionego przez Rodzica (opiekuna prawnego) ucznia upoważnionemu pracownikowi szkoły najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego.
10. Jeśli opłata za kolejny miesiąc zostaje dokonana w niepełnej wysokości, uczeń jest dopuszczany do korzystania z obiadów po upływie tylu dni wydawania obiadów, za ile nie została dokonana pełna opłata. Nadpłata zostanie zaliczona do opłaty za kolejny miesiąc lub, w wypadku niemożliwości dokonania potrącenia, zwrócona przez Szkołę w terminie 30 dni od zakończenia okresu korzystania ucznia z obiadów na rachunek wskazany przez Rodzica (opiekuna prawnego) ucznia w porozumieniu, o którym mowa w pkt. 4.
11. W razie nieobecności ucznia w Szkole Rodzic (opiekun prawny) może odwołać obiad (obiady) osobiście lub telefonicznie (na numer wskazany w porozumieniu, o którym mowa w pkt. 4. Odwołanie musi nastąpić najpóźniej w przeddzień dnia, którego dotyczy. W takim wypadku opłata za kolejny miesiąc będzie pomniejszana o sumę opłat za odwołane obiady lub, w wypadku niemożliwości dokonania potrącenia, zwracana w terminie 30 dni na rachunek bankowy wskazany przez Rodzica (prawnego opiekuna) ucznia w porozumieniu, o którym mowa w pkt. 4. Obiady uczniów klas I-VIII SP i gimnazjum z ostatniego tygodnia zajęć w roku kalendarzowym i szkolnym mogą być odwoływane odpowiednio do końca tygodnia poprzedzającego.
12. Rodzic (opiekun prawny) ucznia może złożyć rezygnację z korzystania przez ucznia z obiadów. Rezygnacja musi mieć formę pisemną (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). Rezygnacja obowiązuje od dnia następującego po dniu jej złożenia. Opłata za posiłki przypadające na dni po dacie rezygnacji jest zwracana w terminie 30 dni na rachunek bankowy wskazany przez Rodzica (prawnego opiekuna) ucznia w porozumieniu, o którym mowa w pkt. 4.
13. Nie ma możliwości korzystania przez osoby uprawnione z posiłków w wybrane dni tygodnia lub wybierania jednego z dań.
14. Posiłki są wydawane w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
15. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłki.
16. Osoby spożywające posiłki są zobowiązane do dbałości o czystość i porządek, przestrzegania zasad kultury osobistej oraz wykonywania poleceń pracowników Szkoły odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie stołówki.
17. Zabronione jest wnoszenie do stołówki toreb, plecaków oraz okryć wierzchnich.
18. Uczniom klas I-III szkoły podstawowej w razie potrzeby pomagają wlewać pierwsze danie pracownicy szkoły; uczniowie klas starszych wlewają sobie pierwsze danie samodzielnie.
19. Drugie danie uczniowie odbierają w okienku wydawczym, przy którym obowiązuje kolejka.
20. Po spożyciu posiłku należy odnieść naczynia i sztućce do wyznaczonego okienka.