# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

ZSO NR 4

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w ZSO nr 4 od 1 września 2021 r.

 

I. Zasady obowiązujące w siedzibie przy ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a

1. Na zajęcia mogą stawiać się uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Także odprowadzać uczniów do szkoły i zabierać ich do domu mogą wyłącznie osoby zdrowe. Do szkoły nie mogą przychodzić pracownicy  i uczniowie, jeśli przejawiają symptomy choroby zakaźnej, zamieszkują z osobami chorymi zakaźnie, odbywającymi kwarantannę lub przebywającymi w izolacji.

2. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły w wypadku pojawienia się u niego symptomów choroby zakaźnej lub innej, w szczególności: temperatury powyżej 38°C, kaszlu, duszności. Jeśli dziecko zamieszkuje w znacznej odległości od szkoły rekomendowane jest wykorzystanie przez rodzica własnego środka transportu.

3. Osoby odprowadzające dzieci do szkoły i odbierające je po lekcjach nie wchodzą do budynku. Wyjątkiem są tylko:

1) rodzice i opiekunowie uczniów klas pierwszych i podopiecznych oddziałów przedszkolnych w okresie adaptacyjnym (pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego) – jedna osoba dla każdego dziecka,

2) osoby odbierające po zajęciach podopiecznych oddziałów przedszkolnych i uczniów uczęszczających do świetlicy,

3) osoby wezwane do szkoły w celu odebrania podopiecznych oddziałów przedszkolnych i uczniów, u których pojawiły się symptomy choroby.

4. Ograniczony jest wstęp do budynku osób dorosłych niebędących pracownikami szkoły. Wejście jest dopuszczalne jedynie w celu załatwienia spraw administracyjnych w sekretariacie. Spotkania z innymi pracownikami administracji są ustalane telefonicznie i odbywają się w sposób indywidualnie uzgodniony.

5. Spotkania rodziców z nauczycielami (w tym pedagogami) są możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu się (przez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub przez aplikację Teams). Rodzic oczekuje na nauczyciela w przedsionku szkoły. Jeśli sprawa wymaga dłuższego omówienia lub zachowania dyskrecji, nauczyciel zabiera rodzica do wybranego przez siebie pomieszczenia. W miarę możliwości wszystkie sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa (np. podpisania dokumentu) załatwiane są telefonicznie, przez dziennik elektroniczny lub Teams.

6. Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Wchodzący mają obowiązek korzystania z niego przy wchodzeniu (uczniowie powinni bezpośrednio po przyjściu do szkoły umyć ręce w łazience wodą z mydłem).

7. Osoby niebędące pracownikami szkoły ani uczniami i wchodzące z zewnątrz na teren szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki.

8. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki w pomieszczeniach służbowych, jeżeli przebywa w nich jednocześnie więcej niż 1 osoba.

9. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

10. W salach lekcyjnych, gdzie prowadzone są zajęcia, uczniowie zajmują stałe miejsca wyznaczone przez nauczyciela. W szczególności obowiązkowe jest zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra pomiędzy biurkiem nauczyciela a ławkami uczniów lub pozostawienie wolnej ławki uczniowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie biurka nauczyciela.

11. Jeśli pozwala na to liczebność klasy lub grupy, uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo

12. W szczególności należy zwracać uwagę na zachowanie dystansu społecznego oraz stosowanie zabezpieczeń przez uczniów z chorobami przewlekłymi, a w razie potrzeby zastosować dodatkowe zabezpieczenia w porozumieniu z rodzicami ucznia.

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

14. W siłowni zajęcia szkolne nie odbywają się.

15. Zajęcia w pływalni odbywają się zgodnie z zasadami sanitarnymi opracowanymi dla tego obiektu.

16. Nauczyciele przekazują i przypominają uczniom informacje, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i poza nią, oraz wyjaśniają, dlaczego zostały wprowadzone.

17. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.  Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane do zapoznania się z nimi i stosowania ich.

18. Pomieszczenia szkolne są utrzymywane w czystości, a powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł, blaty w salach) – dezynfekowane.

19. Zostało wyznaczone pomieszczenie (p. 94) wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów infekcji. Osoba ta powinna zachować dystans co najmniej 2 metrów od innych osób.

20. W budynku szkolnym są wywieszone numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

21. O wystąpieniu zagrożenia jest informowany dyrektor szkoły, którego obowiązkiem jest poinformowanie odpowiednich służb.

22. Uczniowie nie powinni  udostępniać sobie nawzajem przyborów i podręczników. Każdy korzysta z własnego zestawu podręczników i przyborów.

23. Sale, w których są prowadzone zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę.

24. W miarę możliwości zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu, w tym - wyjścia w miejsca otwarte, na tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

25. Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

26. Uczniowie powinni kilkakrotnie w ciągu dnia myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je płynem dezynfekcyjnym, w szczególności – przed spożyciem posiłku.

27. Należy unikać powstawania większych skupisk uczniów w jednym miejscu (sali lekcyjnej, świetlicy, bibliotece, toalecie, stołówce) lub na korytarzu.

28. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzu szkolnym w pobliżu sali, gdzie odbywają lekcje, z wyjątkiem wyjść do toalety, sklepiku szkolnego i stołówki.

29. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych dla poszczególnych klas godzin spożywania posiłków. Przy jednym stoliku siadają w miarę możliwości uczniowie z jednej klasy.

30. Na terenie szkoły stosowane są zasady profilaktyki chorób zakaźnych:

1) nie podajemy ręki na powitanie,

2) w miarę możliwości zachowujemy dystans społeczny,

3) nie częstujemy się jedzeniem i napojami,

4) unikamy dotykania oczu, nosa i ust,

5) zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

31. Jeśli uczeń źle się poczuje, natychmiast zgłasza to nauczycielowi.

32. Za zgodą rodzica pracownicy szkoły mierzą temperaturę ciała ucznia, u którego wystąpią objawy chorobowe, przy pomocy termometru bezdotykowego.

33. Uczniowie są zobowiązani zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.

34. W bibliotece szkolnej obowiązuje 2-dniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów, a miejsce składowania oddawanych książek jest oznaczone datą, w której zostały przyjęte.

35. Opieka szkolnej pielęgniarki i dentysty nad uczniami są sprawowane z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, z którymi uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły są zapoznawani przez podmioty wykonujące w szkole te świadczenia.

 

II. Zasady obowiązujące w siedzibie przy ul. Dożynkowej 38

1. Na zajęcia mogą stawiać się dzieci zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej. Także odprowadzać dzieci do przedszkola i zabierać je do domu mogą wyłącznie osoby zdrowe. Do przedszkola nie mogą przychodzić pracownicy  i dzieci, jeśli przejawiają symptomy choroby zakaźnej, zamieszkują z osobami chorymi zakaźnie, odbywającymi kwarantannę lub przebywającymi w izolacji.

2. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola w wypadku pojawienia się u niego symptomów choroby zakaźnej lub innej.

3. Osoby niebędące pracownikami przedszkola i wchodzące z zewnątrz na jego teren są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci będących podopiecznymi; mogą one korzystać z maseczki, jeśli rodzice wyrażą taką wolę.

4. Przy wejściu do przedszkola jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Osoby powyżej 6. roku życia mają obowiązek korzystania z niego przy wchodzeniu.

5. Osoby odprowadzające dzieci do przedszkola i odbierające je po zajęciach nie wchodzą na jego teren poza strefę szatni i przedsionka.

6. Pracownicy przedszkola podejmują decyzję o zasłanianiu ust i nosa na czas prowadzenia zajęć indywidualnie. Są jednak zobowiązani do tego podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych obiektu, kiedy znajduje się w nich więcej niż jedna osoba.

7. Nauczyciele przekazują i przypominają dzieciom informacje, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i poza nim, oraz wyjaśniają, dlaczego zostały wprowadzone.

8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla dorosłych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby dorosłe przebywające na terenie przedszkola są zobowiązane do zapoznania się z nimi i stosowania ich.

9. Pomieszczenia przedszkola są utrzymywane w czystości, a powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł, blaty w salach) – dezynfekowane.

10. Zostało wyznaczone pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów infekcji.

11. W budynku przedszkola są wywieszone numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

12. O wystąpieniu zagrożenia jest informowany kierujący pracą przedszkola wicedyrektor ZSO

nr 4, którego obowiązkiem jest poinformowanie odpowiednich służb.

13. Sale, w których są prowadzone zajęcia, wietrzy się kilkakrotnie w ciągu dnia (przede wszystkim w czasie, gdy dzieci przebywają poza nimi).

14. W miarę możliwości zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu.

15. Dzieci powinny kilkakrotnie w ciągu dnia myć ręce wodą z mydłem, w szczególności – przed spożyciem posiłku.

16. Należy unikać powstawania większych skupisk osób na terenie przedszkola.

17. Na terenie przedszkola stosowane są zasady profilaktyki chorób zakaźnych:

1) nie podajemy się ręki na powitanie,

2) w miarę możliwości zachowujemy dystans społeczny,

3) nie częstujemy się jedzeniem i napojami,

4) unikamy dotykania oczu, nosa i ust,

5) zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

18. Za zgodą rodzica pracownicy przedszkola mierzą temperaturę ciała dziecka, u którego wystąpią objawy chorobowe, przy pomocy termometru bezdotykowego.